Projekty

Projekty

Automotive Group SK, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 04/2015 do 10/2015 realizovala projekt s názvom Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením moderných technológií pre priemyselné strihanie a šitie. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 268 758,- €,  výška nenávratného finančného príspevku je 161 254,80 €.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti Automotive Group SK, s.r.o. v Seredi. Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti nákupom nových technologických zariadení a zabezpečenie rastu ekonomických ukazovateľov výroby (miera návratnosti investície, obrat, hrubý zisk). Špecifickým cieľom resp. výsledkom projektu bude zaobstaranie vyspelej technológie pre výrobný proces a tým zefektívnenie výroby, zníženie nákladov na výrobu a zvýšenie konkurencieschopnosti výroby.  Projekt pozostáva z 9 hlavných aktivít. Realizáciou tohto projektu predpokladáme zvýšenie kapacity výrobného procesu a kvalitu finálneho výrobku pri zachovaní, prípadne znížení ceny. Získame moderné a ekologické technológie na kľúčových pracoviskách výrobného procesu. Významným spôsobom vzrastie konkurencieschopnosť našich produktov, budeme schopní vyrábať technologicky náročné diely, znížime podiel nepodarkov a odpadu vo výrobe, zvýšime kapacitu výrobného procesu pri výrazne nižších nárokoch na energie.